CSR in Greece

   

Capital Link Sustainability Hub  » News » Articles/Interviews » Companies
Please note this information is only in Greek.
      Articles/Interviews
 
 
«Eνας Απολογισμός που τεκμηριώνει την κοινωνική υπευθυνότητα»
- ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.
Παρασκευή, 06 Ιανουαρίου 2012

Γιάννης Ρούντος Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & ΕΚΕ του Ομίλου Interamerican

Η οικονομική κρίση δεν έχει αναδείξει μόνο την αναγκαιότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και τη σημασία της αξιολόγησης των σχετικών επιδόσεων. Οι κοινωνικοί απολογισμοί αποτελούν, πλέον, διεθνώς στοιχείο αποδεικτικό επιχειρηματικής σοβαρότητας, στοιχείο που χαρακτηρίζει και τον Απολογισμό ΕΚΕ της Interamerican, όπως επισημαίνει ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ του Ομίλου.

Συνέντευξη στον Κοσμά Ζακυνθινό

Κύριε Ρούντο, ο Απολογισμός της Interamerican, σύμφωνα με πρόσφατη αξιολόγηση της ομάδας εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατέλαβε την τρίτη θέση σε σύνολο 40 αξιολογηθέντων Απολογισμών. Τι σημαίνει αυτή η διάκριση και κατ' επέκταση η κοινωνική υπευθυνότητα για την εταιρεία σας;

Η Interamerican έχει μία ορθολογική διαδρομή εισαγωγής, οργάνωσης και εφαρμογής της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στις επιχειρησιακές πρακτικές της, που κατέληξε στην ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην εταιρική στρατηγική και σε Απολογισμό έργου ύστερα από μία διαδικασία ωρίμανσης της ιδέας στο εσωτερικό της εταιρικής κοινωνίας. H επιταγή όλων των ενδιαφερομένων μερών-συμμετόχων για μία απολογιστική έκθεση συνοψίζεται στις λέξεις «διαφάνεια» και «διαβούλευση» και αυτός ήταν ο γνώμονας για τη σύνταξη της δικής μας έκθεσης, στην οποία καταγράφονται εφαρμοσμένες πρακτικές, ανειλημμένες δεσμεύσεις και στόχοι.

Στο φετινό Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Interamerican κάνετε λόγο για «βελτίωση των επιδόσεων κοινωνικής υπευθυνότητας». Ποιες οι σημαντικότερες προσθήκες που περιλαμβάνονται στη φετινή έκδοση;

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στον τελευταίο Απολογισμό μας αποτυπώνεται και η απόδοση της εταιρικής συμπεριφοράς ως προς τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ, που αποτελούν κατευθυντήριο οδηγό κοινωνικής υπευθυνότητας για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σ' όλο τον κόσμο.

Η εκπλήρωση των κριτηρίων του Global Compact, σε συνδυασμό με τα ακολουθούμενα πρότυπα GRI-G3 και το ΑΑ1000 Accountability Principles Standard, δημιουργεί μία στερεή βάση για να αναπτυχθεί η ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων, να αυξηθεί η παραγωγικότητά τους, να βελτιωθεί η φήμη της Interamerican ως εργοδότη και γενικότερα, να ενισχυθεί η κατεύθυνσή της προς την ασφαλιστική αειφορία και να μειωθεί η έκθεσή της σε κινδύνους που έχουν σχέση με τη διαφθορά.

Ενδεικτικά αναφέρω ακόμη ως σημεία βελτίωσης την πιο σφαιρική πληροφόρηση χωρίς μονομερή έμφαση στα success stories, την αναλυτική παρουσίαση δεικτών για το ανθρώπινο δυναμικό, για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του οποίου η εταιρεία το 2010 διέθεσε 2,86 εκατ. ευρώ, το άνοιγμα των πρωτοβουλιών στον πολιτισμό και την παιδεία, τη σύσταση και δραστηριοποίηση της ομάδας «Εθελοντές Ζωής» που εκφράζει τη διάχυση της ιδέας της κοινωνικής υπευθυνότητας στου ανθρώπους της εταιρείας κ.ά.

Η μετρήσιμη βελτίωση επισφραγίζεται στο επίπεδο της στρατηγικής με τη θεσμοθέτηση και λειτουργία της επιτροπής ΕΚΕ, με προεδρεύοντα τον διευθύνοντα σύμβουλο. Αυτό είναι βασικό σημείο προόδου της ΕΚΕ στην Interamerican, στο επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης. Τόσο το κεφάλαιο της εταιρικής διακυβέρνησης όσο και αυτό του ανθρώπινου δυναμικού είναι επαληθευμένα από εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα.

Ποιοι τομείς και ποια έργα αναπτύχθηκαν όσον αφορά στην εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών διαχείρισης φυσικών πόρων και στην εταιρική περιβαλλοντική συμπεριφορά;

Η Interamerican, ως οργανισμός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ασκεί ήπια επίδραση στο περιβάλλον. Οι σχετικές εταιρικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες αφορούν στην καταγραφή και οργανωμένη προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το 2010 οι ισοδύναμοι τόνοι διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά 26,1% σε σχέση με το 2009 και ήταν 3,29 ανά εργαζόμενο. Η κατανάλωση χαρτιού μειώθηκε κατά 10,7%, ενώ η ανακύκλωσή του αυξήθηκε κατά 72,9%. Το 2011 ξεκίνησε ένα σύνθετο έργο ελαχιστοποίησης του χρησιμοποιούμενου χαρτιού, το «Paperless Company».

Ας μην ξεχνάμε ότι η ασφαλιστική εργασία μεταφραζόταν έως σήμερα σε ανυπολόγιστους τόνους χαρτιού. Ακόμη, ανακυκλώνουμε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μικροσυσκευές, αναλώσιμα φωτοαντιγραφικών, λαμπτήρες, μπαταρίες κ.λπ. απόβλητα. Για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων εφαρμόζεται το ενημερωτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης «Green Office», ενώ ενέργειες διαδραστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων οργανώνουμε τακτικά για παιδιά. Αξιόλογες είναι και οι συνεργασίες μας με ΜΚΟ για παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον και για την προστασία του οικοσυστήματος.

Aειφόρος ανάπτυξη
Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στο United Nations Environment Programme/Finance Initiative του ΟΗΕ, μέλη του οποίου είναι οι 190 μεγαλύτερες τράπεζες, διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικοί οργανισμοί, συνδιαμορφώνοντας επιλογές, διαχειριστικές πρακτικές και ενέργειες για την αειφόρο ανάπτυξη.

Η κλιματική αλλαγή και το κόστος των φυσικών καταστροφών

Η Interamerican αναπτύσσει σχέδιο ενεργούς εμπλοκής της στα ασφαλιστικά ζητήματα περιβάλλοντος στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πρακτικά τι σημαίνει η προϊοντική γραμμή ασφάλισης «Energy Line»;

O ασφαλιστικός κλάδος αντιμετωπίζει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο τις δραστικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, επωμιζόμενος ένα τεράστιο κόστος από καταστροφές, εξαιτίας ακραίων φυσικών φαινομένων. Η Interamerican πρωτοστατεί στην Ελλάδα για την ανάδειξη της ανάγκης να ασφαλίζονται οι επιχειρήσεις έναντι του κινδύνου απαιτήσεων από τις θεσμικές αρχές για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, σε εφαρμογή της οδηγίας σύμφωνα με την οποία «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στο United Nations Environment Programme/Finance Initiative του ΟΗΕ, μέλη του οποίου είναι οι 190 μεγαλύτερες τράπεζες, διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικοί οργανισμοί, συνδιαμορφώνοντας επιλογές, διαχειριστικές πρακτικές και ενέργειες για την αειφόρο ανάπτυξη. Στο πεδίο της «πράσινης» επιχειρηματικότητας η εταιρεία ανταποκρίνεται με δύο καινοτόμες προϊοντικές γραμμές, την ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης «Green Line» και την ασφάλιση των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας «Energy Line». Με την «Energy Line», η Interamerican συμβάλλει σημαντικά στον κρίσιμο εθνικό στόχο της απεξάρτησης των ενεργειακών αναγκών από ρυπογόνες πηγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2010 οι ασφαλιζόμενες αξίες στις δύο προϊοντικές γραμμές μας ανήλθαν σε 188,26 εκατ. ευρώ.